ตรวจสอบการเงิน

สตง. ตรวจสอบอาคารร้อยปี วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566  โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) รับการตรวจสอบงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน (อาคารเรียน 100 ปี) โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักตรวจเงินแผนดิน (สตง.) นครสวรรค์ เข้าตรวจสอบตามกรอบงานของ กตง. ทั้งนี้คณะครูผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานทำการตรวจสอบเอกสาร และตัวอาคารเรียนโดยละเอียด

Read more