สร้างรั้วป้องกันเสาไฟ

สร้างรั้วป้องกันอันตรายจากเสาไฟฟ้า วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566  โรงเรียนได้ดำเนินการสร้างรั้วป้องกันอันตรายรอบเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียน หน้าอาคารเรียนชั้น ป.1-ป.2

Read more

ตรวจสอบการเงิน

สตง. ตรวจสอบอาคารร้อยปี วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566  โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) รับการตรวจสอบงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน (อาคารเรียน 100 ปี) โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักตรวจเงินแผนดิน (สตง.) นครสวรรค์ เข้าตรวจสอบตามกรอบงานของ กตง. ทั้งนี้คณะครูผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานทำการตรวจสอบเอกสาร และตัวอาคารเรียนโดยละเอียด

Read more