รับการติดตามโครงการอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุน กสศ. ประจำปี 1/2567

      วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ โครงการอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุน กสศ. ประจำปี 2567 ภาคเรียนที่ 1

Read more

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยเรียน

     วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2567 และวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2567 นางสาวอุตสาห์ ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ได้มอบหมายให้ นายภาณุพงศ์ ทาจ๋อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) และ

Read more

โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน 2567

     วันที่ 19 – 22 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ได้เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ การสืบสานพระราชดำริ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า พัฒนาอาชีพ” ตามโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนอำเภอบรรพตพิสัย จัดอบรมโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ และ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลบรรพตพิสัย Previous

Read more