ประชุมผู้ปกครอง 2/2566

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

        วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจ้งกรอบ แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหาร 4 ฝ่าย ทำหน้าที่ชี้แจงงานรับผิดชอบ เช่น ความปลอดภัยในโรงเรียน อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมทักษะ และอื่น ๆ ทั้งปฐมวัยและประถมศึกษา

       ทั้งนี้ท่านผู้บริหารนางสาวอุตสาห์ ตั้งตระกูล ทำหน้าที่เป็นประธานจัดการประชุมในทั้งนี้และได้ตอบข้อคำถามจากผู้ปกครองที่มีความสงสัยในเรื่องต่าง ๆ สร้างความเข้าใจและความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก

      (เขียนวันที่ 7/11/2566  11.14 น.)