รับการศึกษาดูงาน

โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้วศึกษาดูงาน

    วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ2566 เวลา 13.30 น. ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ให้การต้อนรับ นางสาววันดี รวยเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว คณะครู และคณะบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้เดินทางเพื่อมาศึกษาดูงาน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ด้วยรูปแบบบริหารจัดการ STAR Model ที่ใช้ในการยกระดับ ขับเคลื่อนให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการศึกษา ที่สูงขึ้นจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในแต่ละระดับช่วงชั้น ( RT,NT และ O-NET) ผ่านการนำเสนอและเอกสารประกอบการดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)