ประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2567 ระดับจังหวัด

การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับจังหวัด (นครสวรรค์)

    วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นำโดยนายภาณุพงศ์ ทาจ๋อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูศรุดา พูลมี และครูเบญจวรรณ วชิรานุลักษณ์ ครูผู้ฝึกซ้อม พานักเรียนตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2567 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
          1. ด.ญ.เกตุสินี ทองดอนเปรียง ชั้น ป.3 รับรางวัล ชนะเลิศ  
          2. ด.ญ.พิชญาภัค บรรพต ชั้น ป.3 รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
          1. ด.ญ.นัธนันท์ ศรีแสงตะวัน ชั้น ป.5 รับรางวัล ชนะเลิศ
          2. ด.ญ.ศุกันยา จันทองสี ชั้น ป.4 รับรางวัล ชมเชย
 
ครูผู้ฝึกซ้อม
         1. ครูเบญจวรรณ   วชิรานุลักษณ์
         2. ครูศรุดา  พูลมี