พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๗

     วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที และความเคารพต่อคุณครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยมีนางสาวอุตสาห์ ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) เป็นประธานในพิธี จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูรพาจารย์ กล่าวคำปฏิญาณตนและตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องนำพานดอกไม้ไหว้ครูตามระดับชั้น