โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน 2567

     วันที่ 19 – 22 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ได้เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ การสืบสานพระราชดำริ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า พัฒนาอาชีพ” ตามโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนอำเภอบรรพตพิสัย จัดอบรมโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ และ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลบรรพตพิสัย