สุขาดี มีความสุข (Happy Toilet)

        วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ได้รับการประเมินมาตรฐาน “สุขาดี มีความสุข (Happy Toilet)” ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนายธรรมนูญ ปรีดาธวัช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ โดยมีนางสาวอุตสาห์ ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) และ นายภาณุพงศ์ ทาจ๋อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ให้การต้อนรับในการประเมินครั้งนี้ ซึ่งการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย