รับการติดตามโครงการอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุน กสศ. ประจำปี 1/2567

      วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ โครงการอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุน กสศ. ประจำปี 2567 ภาคเรียนที่ 1 ทั้งนี้โรงเรียนได้นำข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน การใช้โปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) มาปรับปรุง พัฒนากระบวนการให้ได้คุณภาพขึ้น และขอขอบพระคุณคณะกรรมผู้นิเทศ ติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ณ โอกาสนี้