วิสัยทัศท์ พันธกิจโรงเรียน

วิสัยทัศท์

ภายในปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังนี้
ผู้เรียนทุกคน "มีคุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ

1.พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง
3.พัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ตามมาตรฐานการศึกษา
4.พัฒนากระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

1.ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2.ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา
4.โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษา
3.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

คุณธรรม นำความรู้ สู่วิถีคุณภาพ