History

อาคารเรียน 100 ปี
สภาพอาคารเรียนเก่า ไม่ได้ใช้ทำการเรียนการสอนเนื่องจากสภาพทรุดโทรม
ปรับปรุงใช้งาน
ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม เมื่อปี พ.ศ.2565
Previous
Next

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

         โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) เดิมชื่อ โรงเรียนวัดส้มเสี้ยว(บรรพตประชาสรรค์) เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2456 ตั้งอยู่บนที่ดินของวัดส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งตั้งอยู่บนที่ดินที่ราชพัสดุใช้ศาลาของวัดส้มเสี้ยวเป็นที่เรียน และก่อตั้งเป็นอาคารเรียนครั้งแรก พร้อมกับทำการเปิดป้ายอาคารเรียน   

        เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2481 ด้วยความร่วมมือจากชาวบ้านบ้านส้มเสี้ยวร่วมกับทางราชการ ในการบริจาคที่ดินและทุนทรัพย์ ได้รับเงินอุดหนุนจากทางราชการจำนวน 2,000 บาท ประชาชนร่วมกันจัดหาเงินจำนวน 1,500 บาท สบทบกับเงินที่ฝากจังหวัดไว้ 2,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาทถ้วน สร้างเป็นอาคารเรียน แบบ ค.3 ในการเปิดเรียนครั้งแรก มีอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก คือ นายดำ อินทรวิเชียร ตำแหน่ง ครูใหญ่

      ปัจจุบันบริหารงานโดย นางสาวอุตสาห์ ตั้งตรกูล (พ.ศ.2561) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)คนปัจจุบัน

สภาพแวดล้อมและสถานที่ใกล้เคียง

         โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) ตั้งอยู่เลขทั่ 219 หมู่ 2  ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60180 บริเวรหน้าโรงเรียนหันหน้าไปทาศทิศเหนือติดแม่น้ำปิง โดยทางทิศตะวันตกโรงเรียนสถานที่ตั้งติดต่อกับวัดส้มเสี้ยว และทางทิศตะวันออกอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย