Home

ปฏิทินกิจกรรม

12-13 ก.ค. 67
  • ค่ายคุณธรรม ป.6 รุ่นที่ 1
14 ก.ค. 67
  • อบรมครู การนำ Chat GPT มาสร้างสื่อการเรียนการสอน
19 ก.ค. 67
  • กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
25 ก.ค. 67
  • กิจกรรมวันภาษาไทย
26 ก.ค. 67

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

2

ระดับชั้น

12

ห้องเรียน

5

ห้องปฏิบัติการ

475

นักเรียน

1 ก.ค. 2567

23

ครูผู้สอน

4

บุคลากร

กิจกรรมฝ่ายบริหารงานการเงิน

ผลงานภาพยนตร์สั้น

ผลงานการดำเนินงานของสถานศึกษา