Home

ปฏิทินกิจกรรม

7 พ.ย. 66
  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
12 พ.ย. 66
  • SUPREME KST LOGIC GAME 2023
  • รร.ตากพิทยาคม
18 พ.ย. 66
  • แข่งขันสารานุกรมไทยฯ 2566
  • มสธ.นครสวรรค์
25 พ.ย. 66
  • สอบธรรมะทางก้าวหน้า
27 พ.ย. 66
  • กิจกรรมวันลอยกระทง

2

ระดับชั้น

13

ห้องเรียน

5

ห้องปฏิบัติการ

453

นักเรียน

2 พ.ย. 2566

25

ครูผู้สอน

29

บุคลากร

กิจกรรมฝ่ายบริหารงานการเงิน